Amazon plans to open a 855,000 square-foot Warehouse in Fresno

Amazon has chosen Fresno as the site where it plans[...]